Den tekniska förvaltningen har stor betydelse för en fastighets ekonomiska värde och driftekonomi. Inom det här området fokuseras fastigheten som byggnad med tillhörande installationer. I egenskap av teknisk förvaltare är vi i praktiken fastighetsägarens ställföreträdare.

För att säkerhetsställa en optimal förvaltning gör Huskompetens grundliga besiktningar av fastigheten och dess installationer. Här ingår även avflyttningsbesiktningar och hjälp vid försäkringsärenden såsom när det uppkommer en fuktskada. Besiktningarna ligger till grund för en verklighetsförankrad budgetering och uppföljning som tillsammans med långsiktiga underhållsplaner ger en god totalekonomi och handlingsberedskap.

Utöver arbetet med byggnader och installationer sköter Huskompetens kontakten med hyresgäster, myndigheter, grannar och försäkringsbolag. Dessutom kan vi åta oss uppgifter i byggentreprenadens alla led, med kvalitetsansvar enligt PBL.

Ett stort förtroende ligger till grund för uppdragen som fastighetsägarens ställföreträdare, och som sådan är vi beredda att ta ett långtgående ansvar.