HuskompetensVi på Huskompetens i Göteborg AB (”Huskompetens”) bryr oss om dig och din integritet. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Huskompetens skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Huskompetens har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1   Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Huskompetens i Göteborg, org. nr. 559073-0239 på Andalen 97a är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3 Hur får Huskompetens dina personuppgifter?

  • När du skickar in ärenden till kundtjänst,
  • När du söker bostad/lokal/garage/p-plats hos oss,
  • När du söker arbete hos Huskompetens och
  • När vi tar kreditupplysning som underlag för när bostad erbjuds.

1.4 Vilka personuppgifter behandlas?

Huskompetens behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, registreringsnummer, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5 Varför behandlar Huskompetens uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund,
  • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,
  • För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse,
  • För att hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst och
  • För att hantera felanmälan på www.huskompetens.se

1.6 När har Huskompetens rätt att behandla dina personuppgifter?

Huskompetens har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Huskompetens och i vissa fall av Huskompetens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Huskompetens vidarebefordrar eller säljer aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

1.8 Överföring till tredje land

Huskompetens strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det berörda landet har en så kallad adekvat skyddsnivå i enlighet med beslut från EU-kommissionen.

1.9 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Huskompetens sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Huskompetens värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Huskompetens har sparat om dig (registerutdrag). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Huskompetens kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Huskompetens behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till Huskompetens, Andalen 97a, 423 38 Torslanda.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

1.12 Cookies

Huskompetens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Huskompetens använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats www.huskompetens.se

1.13 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Huskompetens gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbsida www.huskompetens.se

1.14     Vem kontaktar jag vid frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Huskompetens AB

Andalen 97a

423 38 Torslanda

e-post: info@huskompetens.se

telefon: 0704-31 60 68

 

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 25 maj 2018.